Số lượng người nhận tin broadcast lại thấp do sự khác biệt giữa hạn mức gửi và nhận tin broadcast. Chi tiết:

  • Tài khoản thường có hạn mức gửi tin là 20 tin/tháng và hạn mức người quan tâm nhận tin là 1 tin/tháng 
  • Tài khoản xác thực có hạn mức gửi tin là 40 tin/tháng và hạn mức người quan tâm nhận tin là 4 tin/tháng 

Vì sự chênh lệch này nên khi người gửi thực hiện gửi tin broadcast đến những người nhận đã nhận đủ tin trong tháng thì tin broadcast này sẽ không được gửi đến nữa, dẫn đến số lượng người nhận tin broadcast thấp.