[QUAN TRỌNG] 


Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/guides/-quan-ly-admin-tai-khoan-zalo-cloud-account-zca_8584225574368857503------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật


Tài khoản ZCA có thể được truy cập/ quản lý bởi nhiều người dùng khác nhau. Để thêm/ thay đổi admin (thành viên), vui lòng tham khảo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập vào link tại đây và chọn Cài đặt ➡ Quản lý thành viên.

Bước 2: Chọn "Thêm thành viên"  Nhập thông tin số điện thoại muốn cấp quyền Admin ➡ Bấm "Kiểm tra" ➡ Chọn vai ➡ "Thêm mới".

Lưu ý: Số điện thoại muốn cấp quyền Admin phải là số Việt Nam (+084) và đã có tài khoản Zalo cá nhân.

Bước 3: Xác nhận và hoàn tất.


Bước 4: Xem lại và kiểm tra danh sách admin đã được thêm vào tại mục Cài đặt   Quản lý thành viên