Bạn có thể liên kết nhiều App/ OA vào ZBA để tối ưu hóa việc quản lý. 

  • Để có thể liên kết, bạn cần phải là admin của ZBA và là admin của ứng dụng/ OA ID. Tham khảo hướng dẫn quản lý admin của ZBA tại đây
  • ZBA hiện tại chưa hỗ trợ hủy liên kết App/OA.


1. Hướng dẫn thêm ứng dụng (App) vào ZBA

Bước 1: Truy cập vào link tại đây - chọn Cài đặt / Liên kết ứng dụng.
Các ứng dụng khả dụng sẽ hiển thị ở mục "Kết nối với các Ứng dụng khác". Nếu không tìm thấy ứng dụng cần liên kết, vui lòng liên hệ admin của ứng dụng để được cấp quyền admin.

 

Bước 2: Xác nhận và hoàn tất

2. Hướng dẫn thêm OA ID vào ZBA

Bước 1: Truy cập vào link tại đây - chọn Cài đặt / Liên kết OA.
Các OA khả dụng sẽ hiển thị ở mục "Kết nối với các OA khác". Nếu không tìm thấy OA cần liên kết, vui lòng liên hệ admin của OA để được cấp quyền admin. 

Bước 2: Xác nhận và hoàn tất.