Bạn có thể liên kết nhiều App ID / OA ID vào ZBA để tối ưu hóa việc quản lý. Để liên kết, bạn cần phải là admin của App ID / OA ID và admin của ZBA. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn quản lý admin của ZBA tại đây.

1. Hướng dẫn thêm ứng dụng (App ID) vào ZBA

Bước 1: Truy cập vào link tại đây - chọn Cài đặt / Liên kết ứng dụng.

Các ứng dụng khả dụng sẽ hiển thị ở mục "Kết nối với các Ứng dụng khác".

Bước 2: Xác nhận và hoàn tất.

Lưu ý: Hiện tại không hỗ trợ hủy kết nối OA ID / App ID với ZBA.

2. Hướng dẫn thêm OA ID vào ZBA

Bước 1: Truy cập vào link tại đây - chọn Cài đặt / Liên kết OA.

Các OA khả dụng sẽ hiển thị ở mục "Kết nối với các OA khác".

Bước 2: Xác nhận và hoàn tất.

Lưu ý: Hiện tại không hỗ trợ hủy kết nối OA ID / App ID với ZBA.