Nếu bạn gửi tin qua nền tảng từ bên thứ 3 (Open API), vui lòng đảm bảo rằng tin API gửi đi có kèm message_id. Nếu tin gửi đi có chỉ user_id và không có message_id thì tin sẽ được tính là tin chủ động. Chi tiết xem thêm tại đây