[QUAN TRỌNG] 


Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/guides/xuat-hoa-don-nap-tien-zca_7114051132717940943------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật


Zalo Cloud Account (ZCA) có hỗ trợ xuất hóa đơn cho từng giao dịch nạp tiền vào tài khoản.

  • Hình thức hóa đơn: Hóa đơn điện tử thông qua email đăng ký lúc tiến hành nạp tiền 
  • Thời gian gửi hóa đơn: Trong vòng 7 ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo. Các giao dịch nạp tiền có cùng thông tin xuất hóa đơn sẽ được tổng hợp thành 01 hóa đơn.


  Bạn cần chọn "Xuất hóa đơn" trước khi nạp tiền để yêu cầu xuất hóa đơn