Hiện tại tính năng hiển thị bài viết tại trang OA chỉ áp dụng đối với OA đã được xác thực. Xem thêm hướng dẫn xác thực OA tại đây.Trong trường hợp OA đã được xác thực nhưng bài viết vẫn không hiển thị, vui lòng đảm bảo rằng bài viết đã có chèn hình ảnh hiển thị. Nếu bài viết có ảnh là video thì bài viết sẽ không thể hiển thị.