Bước 1: Truy cập trang thông tin chung của OA ( https://oa.zalo.me/manage/profile ) ➞ Thông tin khác Chọn "Xóa Official Account".


 
Bước 2: Nhấn "Đồng ý" để xác nhận.Lưu ý:

- Chỉ có admin với quyền quản trị viên mới có thể thực hiện xóa OA, xem thêm bài viết về hướng dẫn quyền quản trị tại đây

OA đã xóa sẽ không được hỗ trợ khôi phục lại.

- Sau khi OA đã xóa, website sẽ tự động chuyển về trang https://oa.zalo.me/manage/oa và bạn sẽ không thể tìm thấy OA đã xóa.