Câu hỏi thường gặp

OA doanh nghiệp là gì?
[QUAN TRỌNG]  Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/f...
Tue, 7 Tháng 6, 2022 tại 3:47 CH
Các loại tin của Zalo Official Account (OA)
[QUAN TRỌNG]  Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/g...
Tue, 7 Tháng 6, 2022 tại 3:48 CH
Broadcast - các câu hỏi thường gặp
[QUAN TRỌNG]  Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/g...
Tue, 7 Tháng 6, 2022 tại 3:49 CH
Vì sao OA bị khóa?
[QUAN TRỌNG]  Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/g...
Tue, 7 Tháng 6, 2022 tại 3:52 CH
Vì sao OA không thể gửi tin chủ động?
[QUAN TRỌNG]  Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/f...
Tue, 7 Tháng 6, 2022 tại 3:54 CH
Vì sao tôi không thể gửi tin phản hồi qua ứng dụng thứ 3?
Nếu bạn gửi tin qua nền tảng từ bên thứ 3 (Open API), vui lòng đảm bảo rằng tin API gửi đi có kèm message_id. Nếu tin gửi đi có chỉ user_id và không có mess...
Tue, 20 Tháng 4, 2021 tại 10:03 SA