Thiết lập

Chọn loại liên kết cho nút CTA trong mẫu tin ZNS
[QUAN TRỌNG]  Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://zalo.cloud/blog/huong-dan-t...
Wed, 8 Tháng 6, 2022 at 1:56 CH
Thiết lập mục đích gửi tin khi tạo ZNS
[QUAN TRỌNG]  Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://zalo.cloud/blog/thiet-lap-m...
Wed, 8 Tháng 6, 2022 at 1:57 CH