Thiết lập

Chọn loại liên kết cho nút CTA trong mẫu tin ZNS
1. Nút thao tác (CTA) là gì? Nút thao tác (CTA - Call to action) là dạng nút gắn kèm trong mỗi mẫu tin ZNS. Thông qua nút thao tác, người nhận tin có thể t...
Wed, 5 Tháng 1, 2022 at 5:09 CH
Thiết lập mục đích gửi tin khi tạo ZNS
Khi tạo mẫu ZNS, thiết lập Điều kiện gửi tin là bước bạn cung cấp thông tin về mục đích gửi thông báo đến người nhận. Đây là điều kiện để Zalo đảm bảo quyền...
Wed, 5 Tháng 1, 2022 at 5:08 CH